KLIMAAT

Voor het bereiken van de nieuwe economie is klimaatneutraliteit een belangrijk doel. Gezien de grote impact die wij hebben, is dit een van onze focusthema’s. We werken in twee projecten aan dit doel: het Petaplan en CO2-beprijzing.

PETAPLAN: DUURZAME ENERGIE OP RIJKSGROND

Inzetten op groene energie is een belangrijk onderdeel van het bereiken van de nieuwe economie. Binnen dit project werken we aan het tegen lage kosten opwekken van zo veel mogelijk zonne- en windenergie op terreinen van Rijkswaterstaat en ProRail. Dit door netwerken te koppelen en slim in de keten samen te werken. Dankzij de samenwerking binnen Groene Netten bereiken we een aantal concrete voordelen: • de oppervlakte van de betrokken infrabeheerders biedt in potentie zo veel elektriciteit dat de volledige vraag van zowel de infrabeheerders als het Rijk zijn af te dekken; • de kostprijs is door samenwerking een kwart lager dan die in de markt. Zo bespaart het Petaplan in totaal 4,3 miljard euro aan subsidie, exclusief de kostenvoordelen die we behalen door smart design; • onze competenties maken het mogelijk om het Petaplan op een risicovrije manier met derde partijen te ontwikkelen. Met aangesloten partijen werken we aan het realiseren van het Petaplan. Essentieel daarvoor is dat we gezamenlijk het wederzijds vertrouwen blijven versterken. Ook werken we aan het detailleren van de juridische randvoorwaarden en -mogelijkheden, net als het bepalen van een strategie voor hoe we het plan in de politieke besluitvorming kunnen verankeren. We zijn verder een organisatie die voortdurend bijstuurt van dat wat we leren gedurende het proces. Pilotprojecten Momenteel werken we aan tien pilotprojecten binnen het Petaplan. In 2019 zijn de eerste zes projecten gestart. Daarna zijn geleidelijk nieuwe projecten toegevoegd. Nieuwe projecten profiteren direct van de opgedane leerervaringen uit de eerste projecten. Alles over de voorbeeldprojecten is te vinden op www.energieoprijksgrond.nl/projecten.

CO2-BEPRIJZING

Als infrabeheerders zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor ongeveer 5% van de nationale CO2 uitstoot. Dat ontstaat bij het distributie van energie (netverlies), het beheer van data-infrastructuur, de pompen en gemalen, de vele gebouwen die we beheren en de vloot aan bedrijfswagens. Bij al onze besluiten wordt duurzaamheid meegewogen, vaak via een ‘CO2 prijs’. Daarmee geven we energiezuinige investeringsplannen en componenten een hogere waardering. Hoe hoger de CO2 prijs, hoe energiezuiniger onze bedrijfsvoering. Gezamenlijk werken we toe naar een beprijzing die past bij deze tijd van snelle opwarming van onze planeet. Meer weten over het doorrekenen met je CO2-impact in je verkoopprijs vind je in de Nieuwe Businessagenda van MVO Nederland.

CONTACT

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Stuur een mail naar info@groenenetten.org.